பால்வினை


பால்வினை

பெண்களே ஒன்று திரளுங்கள். நீங்கள் பிறந்ததிலிருந்து இறக்கும் வரை ஒவ்வொரு வயதிலும் ஆண்களாலும் சமூகத்தாலும் ஒவ்வொரு விதமாகப் பயன் படுத்தப் படுகிறீர்கள் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். எதையும் உங்கள் பிரச்சனையில்லை என்று சொல்லி ஒதுங்கி விடாதீர்கள். read more

Features Zugriffe: 5632
Drucken

Related Articles

நேர்காணல்

ஓவியம்

Datenschutzerklärung

Datenschutzerklärung

கண்ணின் மணிகள்

Logout

about