2000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட சுடுமண் உருவச்சிலைகள்

குடுமியுடனான சுடுமண் சிற்பம் என்பனவும் காணப்பட்டன.

வவுனியாவிலிருந்து சுகுணன் 7.9.2003

Related Articles