லெனின்

தவறுகளை ஒத்துக்கொள்ளும்
தைரியமும்,
அதனை திருத்திக்கொள்வதற்கான
பலமும்தான் வெற்றி பெறுவதற்குரிய
சிறந்த குணாம்சமாகும்
- லெனின்

Related Articles